Všetky príspevky Dusan Kevicky

Listina z roku 1560

dekret

——– z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliča, Vladimírska a Kumánska všetkým veriacim v Krista blaho v ich Spasiteľovi.

Podľa kráľovského rozhodnutia za každú vernosť má byť udelená vynáhrada.

(Dáva sa) na vedomie všetkým prítomným aj budúcim, že touto vynáhradou bude pôda————- ————— ———- ————– ————–, ktorí verne slúžia v zbraniach alebo za zásluhy, za veľkú usilovnosť. Teda by som ráčil dať do užívania určitú pôdu, ktorá je mojou dedičnou pôdou. Či azda by som nemal vynahradiť odvahu verných podľa zásluhy? ————— ————————- do dedičstva aj pre následníkov (dedičov) spomínanú pôdu postačujúcu na používanie ——– ————- ————– z pôdy našich predchodcov, ktorá leží medzi dvoma potokmi nazývanými Jazernica. Obsahujúcu dedičnú pôdu ————- ————–. Ako nás informoval náš verný —————– ——————– ——————- dali sme a venovali sme pre našich verných ———-, aby podľa dedičného práva vlastnili z našej milosti a priazne. ————–podľa tohto poriadku sú oddelené južným smerom medzou D……, potom medzou P……a nakoniec medzou Alberta.

Z východnej strany dedičnej pôdy leží———————- ——————–A tak končia jej hranice.

Aby tento náš dar a naše venovanie nadobudlo platnosť na trvalú stálosť zaopatrili sme tento list našou pečaťou.

Dané rukou nášho svedomitého vicekancelára na našom dvore, ——– ———– Alberta.

V roku Pána 1560, avšak v 34. roku nášho kraľovania.

 

Dekrét Ferdinanda II.

image002 image004
image006 image008

Dekrét Kevického rodu

 

My, Ferdinand II, z Božej láskavosti rímsky imperátor, kráľ Uhorska, Čiech, Dalmácie…atď., tebe, nášmu vznešenému a vernému Jánovi Keveházymu, čiže Kevickému, notárovi nášho verného, milovaného a osvieteného grófa Melchiora A. de Betlen, sudcu našej kráľovskej kúrie v Uhorsku, pozdrav a vďaka.

Tomu, ktorý nezakladá skutočné šťastie na bohatstve a rozkošiach, na pohodlnom živote, o ktorý sa ľud tak tvrdošijne usiluje, ale na dobrých skutkoch a dôkazoch odvahy, čo vďačné potomstvo obdivuje s veľkou úctou. Lebo tieto záslužné činy, ktoré vykonali mužovia dobrej povesti, aj pre potomkov sú príkladom, aby napodobňovali ich kroky., atď…

Ukázali cestu veľkej slávy, ktorú dosiahli, a stalo sa, že aj mladí potomkovia budú chcieť nasledovať chválu a povesť predkov, budú hľadieť na ich dobré skutky a životný vzor.

Tí, ktorí sú pre niekoho príkladom vynikajúcej vznešenosti, prispievajú k lepšiemu pokoleniu a sú nielen potomkami rodu, ale aj potomkami veľkej slávy, ktorá sa dosahuje dobrými skutkami. Ukázali cestu, aby aj mladí potomkovia túžili po chvále a dobrej povesti predkov, pozerali na ich skutky a podľa ich životného príkladu sa prispôsobovali v živote, aby tak dosiahli šťastie. Preto podľa chvályhodnej viery istých našich veriacich usudzujeme, že ty, Ján Keveházy, čiže Kevický, si mal takých vážených predkov, ktorým naši predchodcovia, rímski vladári a uhorskí králi, sa snažili prejaviť vďaku a láskavosť. Tvoj pradedo Bernard Keveházy za vlády šťastného a svätého panovníka Ferdinanda I.,… bol kapitánom vojakov, v rôznych vojnových výpravách preukázal vernosť voči svojmu zákonitému kráľovi a panovníkovi, na potvrdenie tejto stálej vernosti obetoval sa v otvorenom boji s večnými nepriateľmi kresťanského mena, s Turkami, pri Segedíne. Tvoj pradedo Ján v tých nebezpečných časoch, keď sa kráľovstvo zmietalo v rôznych rozbrojoch, a Turci pustošili niektoré časti kráľovstva, bol v Turčianskej župe a tam počas 30 rokov bol čiastočne notárom a čiastočne zastupoval grófa…Aj Ty, Ján Kevický, si chcel kráčať v ich šľapajách vzdelávaním sa v rôznych disciplínach, nakoniec si robil notára v paláci spomínaného grófa Melchiora ….. a verne a svedomite si vykonával zverené úlohy. Pre tvoju neustálu snahu o takýto chvályhodný úmysel dostal si povzbudenie aj od Nás, popredné znaky (insígnie) tvojho šľachtického stavu: vojenský štít červenej farby, uprostred zeleného poľa prikrývka, na ktorej stojí muž vo vojenskom brnení, ľavú ruku opiera o bok, v pravej sa trblieta kopija…; hore vpravo a dole vľavo akoby žiarili červenkasto zlaté hviezdy…a ďalšia výzdoba….Dole je napísané: Tebe, Ján Kevický, a cez teba aj tvojim bratom, Martinovi a Melchiorovi Kevickému, všetkým vašim dedičom a potomkom obidvoch pohlaví opäť udeľujeme a potvrdzujeme. Rozhodli sme sa podľa nášho vedomia a uváženia uznať, že Ty a Tvoji spomínaní bratia a všetci dediči a potomkovia obidvoch pohlaví tie isté prostriedky či insígnie šľachtického stavu a môžu používať šľachtický titul všade, v bojoch, v skutočných i zábavných bitkách a zápasoch, v rytierskych hrách, v dueloch,… a vo všetkých činnostiach, aj vojenských cvičeniach, a zaiste aj na pečatiach, plachtách, gobelínoch, prikrývkach, prsteňoch, zástavách, vázach, domoch a hroboch, vo všeobecnosti na akýchkoľvek veciach a podujatiach, opäť chceme, aby týmto (titulom) vás a vašich všetkých dedičov a potomkov obidvoch pohlaví všetci z ktoréhokoľvek národa, stavu, hodnosti, postavenia,… boli ozdobení šľachtickým titulom, boli menovaní, považovaní a počítaní (za šľachtičov) a nariaďujeme im, aby ich nosili, prinášali, obliekali si, a okrem toho, aby používali všetky aj osobitné pocty, stupne, privilégiá, slobody, práva a oslobodenia od poplatkov, ako ostatní, narodení do štyroch pokolení z otcovej alebo matkinej strany, v našom kráľovstve i v podriadených krajinách, podľa práva alebo podľa zvyku ako šľachtici, aj budú užívať a tešiť sa všade, na každom mieste a krajine, … aby po všetky časy mohli užívať a tešiť sa aj všetci vaši dediči a potomkovia obidvoch pohlaví. Opäť potvrdzujeme, vyhlasujeme, udeľujeme platnosť tohto spisu. Na pamiatku a na trvalú platnosť na tento náš list dávame našu súkromnú pečať, ktorú používame ako kráľ Uhorska, a udeľujeme a potvrdzujeme Tebe, Ján Keveházy, čiže Kevický, a Tvojim spomínaným bratom Martinovi a Melchiorovi, všetkým vašim dedičom a potomkom obidvoch pohlaví.

Dané rukou nášho verného a milovaného dôstojného Štefana Sennyeja z Kis Sennyeja, vesprimského biskupa,… a tiež nášho kancelára nášho kráľovského dvora vo Viedni 1.6.1629. v desiatom roku nášho panovania v Ríme, v 11. roku v Uhorsku a ďalších krajinách, v Čechách v 12. roku.

Mená najdôstojnejších a ctihodných otcov, biskupov….a ostatných ctihodností žúp nášho Uhorska.

 

Ferdinand                                                                Štefan Sennyej

vesprémsky biskup

Laurentius Ferenczssy

Rodokmeň Kevických

= Ján – Ján, Martin, Melchior – Jozef (otec ôsmich synov)

Bernard

= Juraj – Jób – Juraj – Juraj

– Melchior – Ján – Mikuláš – Melchior

– Ján

– Adam